Zaum tas muab kho: 
06/03/2020 9:36 am

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Public Health Updates)

Kom paub txog seb kev noj qab haus huv muaj dab tsi pauv tshiab ntawm kab mob COVID-19, xws li tej yam pom zoo kom ua nyias nyob nyias deb tsis txhob nyob sib ze (social distancing recommendations) thiab yuav ua li cas yog koj mob los yog tau mus ze lwm tus neeg muaj tus kab mob (sick or exposed), ntaub ntawv tso tawm ntawm zos Madison thiab Nroog Dane County Lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health Madison & Dane County).

Qhov chaw kuaj dawb hauv zej zog (free community testing site) muaj nyob rau tim lub tsev Alliant Energy Center. Tsis tas yuav teem caij li.

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Public Health Updates)

Mus saib Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health’s) qhov ntaub ntawv tso tawm (data dashboard) taug qab txog ub no seb cov kab mob COVID-19 muaj ntau li cas (COVID-19 cases).

Lub Zos Hauj Lwm Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (City Service Updates)

  • Qhov ntau cov vaj tsev ua hauj lwm luam (public buildings) muab kaw tas lawm thaum rov qab qhib mam hais paub. Qhov ntau ntawm lub Zos cov hauj lwm (City services) muaj kev pab nyob rau hauv kas piv tawm (computer) (online) los yog raws kev xa ntawv (mail). Nkag mus saib seb hauj lwm muaj dab tsi pauv tshiab (service updates), los yog tiv tauj lub hoob kas chaw hauj lwm (agency) yog muaj dab tsi nug.
  • Tas nrho Madison Cov Tsev Khaws Ntaub Ntawv Luam (Madison Public Libraries) muab kaw rau pej xeem lawm tab sis kuj muaj kev ua hauj lwm pab me ntsis (limited services), xws li muaj qhov nqa ntaub ntawv ntawm ntug kev (curbside pickup).
  • Cov Tsheb Npav Loj Thaum Neeg Mus Los Hauv Zos (Metro Transit) yij raws ua hauj lwm tab sis sij hawm muab txo tsawg lawm thiab siv cov caij raws li muab kho hnub Vas Xom (Saturday schedules).
  • Kev thauj nroj tsuag (refuse) thiab tej khoom yuav coj rov mus ua dua tshiab (recycling) yij rawm muaj li qub, tab sis yuav pib thauj 30 nas this ntxov zog pib thaum 6:30 am sawv ntxov. Cov pej xeem neeg yuav tau npaj lawv cov thoob (carts) tso ntawm ntug kev rau cov neeg ua hauj lwm tuaj thauj (collection) ua ntej 6:30 am sawv ntxov uas yog lawv hnub thauj raws caij (normal collection day).

Saib tas nrho lub Zos cov hauj lwm seb muaj li cas pauv tshiab (City service updates) »

Zej Zog Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Community Updates)