Madison tau koom yam raug cai rau txoj kev Sib Tw hauv Teb Chaws Ua Cov Nroog (National League of Cities, NLC) Muaj Kev Nyab Xeeb Ua Ntej”. Tsis dhau 100 hnub, qhov kev sib tw no muaj lub hom phiaj yog xav txhawb 100 lub nroog, nroog me thiab zej zog thoob plaws teb chaws kom cog lus tsi ntsees rau lawv lub peev xwm ua kom tau qhov kev nyab xeeb-ua ntej los txiav txim txog kev tsim thiab phiaj xwm taug kev mus los rau tej kev taug.

Zoo ib yam li ntau lub zej zog hauv lub teb chaws, cov neeg uas raug mob nyhav thiab tag lub neej txoj sia vim tsheb sib tsoo nyob rau hauv Madison nws nce ntxiv nyob rau ncua sij hawm muaj tus kab mob sib kis COVID. Qhov kev nthuav tawm Madison Lub Zeem Muag Tsis Muaj Neeg Ploj Tuag, ib qho txheej xwm tsav tswj txoj hau kev cov Nroog txhua feem hauj lwm thiab cov neeg los ua ke, yog ib qho hau kev ua kom kev taug kev mus los muaj kev nyab xeeb, nrog rau kev tawm qhauv cov kev txawj ntse hauv nroog uas yog suav tib neeg txoj kev ua txhaum, kev qhuab qhia, tsi ntsees kom ua raws-kev nyab xeeb, tsheb khov muaj kev nyab xeeb, thiab kev sib hlub sib raug zoo nrog zej zog.

Kev koom rau Kev Sib Tw Kev Nyab Xeeb yuav ua rau lub Nroog Madison txoj kev cog lus zam tej kev raug mob nyhav thiab tag lub neej txoj sia los ntawm tsheb sib tsoo hauv nroog thiab pab kev coj tus cwj pwm yam muaj kev nyab xeeb uas yog qhia lwm lub zej zog thoob plaws hauv teb chaws. Qhov uas tau los yog ib feem ntawm Kev Sib Tw Kev Muaj Kev Nyab Xeeb Ua Ntej, lub nroog los yuav tau cog lus txog kev npaj txhij pab rau USDOT “Muaj Tej Kev Loj Kev Me Uas Muaj Kev Nyab Xeeb Rau Tag Nrho Sawv Daws” peev nyiaj npaj los hloov kho tej kev kom muaj kev nyab xeeb. Txhawm rau ua kom peb tes dej num muaj kev sib tw, lub Nroog tab tom npaj tau Qhov Phiaj Xwm Kev Nqis Tes Hais Txog Lub Zeem Muag Tsis Muaj Neeg Ploj Tuag thiab siv cov txheej xwm los ntaus nqi tshawb nrhiav tes dej num uas tseem ceeb tshaj plaws thiab cov hau kev uas yuav coj lub Nroog mus kom txog qhov Tsis Muaj Neeg Ploj Tuag thiab Tag Lub Neej Txoj Sia nyob rau hauv peb cov kev tsheb.

“Lub Nroog Madison zoo siab rau Txoj Kev Sib Tw Thoob Teb Chaws ntawm Cov Nroog uas tsim lub cib fim no rau cov nroog thoob plaws teb chaws As Mes Lis Kas los koom kev sib tw tsim cov kev tsheb nyab xeeb rau cov neeg taug kev txhua tus,” Yang Tao hais li, Nroog Madison Tus Saib Tej Tsheb Khiav hauv Nroog. “Kev koom qhov kev sib tw no yog kauj ruam tom ntej ntawm Madison thiab lub Zeem Muag Tsis Muaj Neeg Ploj Tuag yog ua los txhawm rau peb cov neeg hauv tej zej zog. Peb zoo siab heev uas yuav cog lus ua qhov no thiab nthuav tawm qhia rau lwm lub nroog kom lawv muaj lub hom phiaj ib yam li peb.”

Lub Zeem Muag Tsis Muaj Neeg Ploj Tuag tsuas yog qhov pib ntawm peb uas yuav ua txuas mus rau cov cwj pwm kev coj kev caij tsheb kom txog thaum peb cov neeg hauv tej zej zog hnov tau tias muaj kev nyab xeeb thaum caij tsheb nyob rau peb Cov Kev Hauv Lub Nroog. Kev los yog ib feem ntawm Kev Sib Tw Cov Nroog Thoob Teb Chaws tsuas yog ib txoj kev los phiaj yeeg peb txoj kev mob siab thiab kev ua kom muaj kev nyab xeeb, thiab coj peb tus kheej mus kom txog lub hom phiaj tsis muaj neeg raug mob thiab ploj tuag. Madison yog ib lub zej zog uas sib zog ua hauj lwm ua ke kom paub tseeb tias muaj kev nyab xeeb rau txhua tus neeg, tsis hais yuav yog haiv neeg twg, hnub nyoog li cas los sis muaj lub hauv paus qhov twg los. Peb tau los ua ke los pib ib qhov hauj lwm uas yuav pab tau coob leej ntau tus txoj sia.

Kev Tiv Tauj

Yam Xav Paub: 
Central, East, North, South, West