Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Monona Terrace Cov Zej Zos thiab Lub Yeej Sab Laj tau ua tau Xab Phas Muab Lus Sab Laj Thoob Niaj Tiaj Teb Biorisk® (Global Biorisk Advisory Council, GBAC) STAR™ txoj kev lees paub, tau tus qauv kub txog qhov kev npaj cov vaj tsev.Raws li cov lus qhia ntawm GBAC, ib Feem ntawm ISSA, koom haum ua kev nyiam huv thoob qab ntuj, Monona Terrace tau ua raws nraim cov txheej txheem ua kev nyiam huv, kev tiv thaiv thiab kev tua kab mob nyob rau tag nrho lawv cov vaj tsev.

Raws li txoj lag luam ua kev nyiam huv tsuas yog tiv thaiv kev sib kis, tawm tsam thiab kev zoo rov los ua kom tau qhov kev zoo tshaj plaws, GBAC STAR™ pab npaj cov kab ke thiab txheej txheem, muab kev cob qhia los ntawm cov kws txawj ntse thiab soj ntsuam cov vaj tsev txog kev phom sij txog kev sib kis kab mob.Tes dej num no yog qhia meej tias Monona Terrace tau ua qhov kev zoo txhawm rau npaj tawm tsam rau thiab kev zoo rov los ntawm kev nthuav txav cov kab mob sib kis.

“Kev lees paub GBAC STAR yuav pab ua rau kom cov tswv vaj tsev thiab cov thawj coj tso siab cov neeg ua hauj lwm, cov tub lag luam thiab cov neeg muaj feem tseem ceeb uas lawv muaj tes hauj lwm no los ua lawv txoj kev nyiam huv thiab ib ncig puav vij kev noj qab haus huv,” hais los ntawm GBAC Thawj Kav Xwm Saib Xyuas Thoob Plaws Tuam Txhab Patricia Olinger.

Ua ntej yuav tau kev lees paub tau GBAC STAR™, Monona Terrace yuav tsum tau ua kom tau raws cov tes dej num 20 nqe tseem ceeb, uas yog pib los ntawm cov qauv txheej txheem thiab cov hau kev soj ntsuam kev phom sij txhawm rau siv cuab yeej tiv thaiv tus kheej thiab kev npaj cov kev daws tso thiab kev tawm tsam thaum ti tes ti taw.

“Qhov kev phiaj yeeg kev lees paub no yog tias peb tau coj nruj txog cov kev nyab xeeb yuav tsum muaj, npaj lawm, thiab cog lus yuav ua kom peb cov qhua thiab cov neeg tuaj rau peb cov tsev nyob nyab xeeb lug,” hais los ntawm Monona Terrace Thawj Kav Xwm Saib Xyuas Thoob Plaws Tuam Txhab Connie Thompson.

Kawm paub ntau txog GBAC STAR qhov kev lees paub mus rau www.gbac.org.

Hais Txog Monona Terrace, yog ib lub yeej hauv zej zos thiab kev sab laj uas nyob rau Lake Monona hauv lub nroog zoo nkauj Madison, Wisconsin, raj tawm los ntawm tus kws nraj duab vaj tsev Frank Lloyd Wright.Muaj npoo av 250,000 square foot lub Tsev LEED Gold tau ua tswv cuab txog 500 txog 600 lub rooj sab laj nyob rau ib xyoos, tsim peev nyiaj tshaj $33 million uas poob rau cov zej zos los ntawm rooj sab laj thiab rooj sib tham.Monona Terrace kuj tseem pab dawb los sis luv nqi qis ntau tshaj 100 lub koob tsheej hauv zej zos.Monona Terrace cov tes hauj lwm yog qhia yam lawv paub thiab muab kev txhawb siab.

Hais Txog GBAC, yog ib Feem ntawm ISSA
Tsim los ua tus coj thoob ntuj txog kev tshawb nrhiav thiab kho cov kab mob, tawm tsam thiab saib cov zoo rov los lawm, lub Xab Phas Muab Lus Sab Laj Thoob Niaj Tiaj Teb Biorisk (Global Biorisk Advisory Council, GBAC), ib Feem ntawm ISSA, muab kev cob qhia, kev coj qhia, kev lees paub, ntawv pov thawj, pab tsav tswj thaum ntsib kev puas tsuaj thiab kev tsav coj ntawm tsoom fwv, tsis hais tsoom fwv lossis tub lag luam uas nrhiav kev pab daws tso, qhia thiab/los sis zoo los ntawm kev mob uas yog kis tau kab mob sib kis raws lub caij nyoog.Koom haum cov kev pab yog muaj tes dej num cob qhia thiab soj ntsuam kev phom sij rau kev kis kab mob, Forensic Restoration® kev tawm tsam thiab kev daws tso, GBAC STAR™ tes dej num lees paub vaj tsev zoo, cob qhia thiab tawm ntawv pov thawj rau leej neeg thiab koom haum rau cov tswv tsev thiab cov thawj coj.Txheej xwm ntau ntxiv, mus saib www.gbac.org .

Hais Txog ISSA, Muaj coob tshaj 9,300 leej tub koom xeeb—nrog rau cov xa khoom, cov tsim khoom, cov sawv cev cov tsim khoom, cov pob zog tu vaj tsev, cov pab hauj lwm hauv tsev, cov ua kev nyiam huv thiab cov neeg pab cuam lwm yam—ISSA yog ib lub koom haum ua kev nyiam huv nyob rau hauv qab ntuj no.Lub koom haum tau cog lus hloov txoj kev ua kev nyiam huv uas yog muab cuab yeej lag luam rau nws cov neeg koom xeeb uas lawv nyob lawv ib qho ua kev nyiam huv raws li kev nqis peev tib neeg kev muaj lub dag zog, ib ncig puav vij thiab kev txhim kho los ntawm txoj qab kawg nkaus.Lub Hauv Paus nyob Northbrook, Ill., USA, lub koom haum muaj chav ua hauj lwm nyob hauv Mainz, Germany; Whitby, Canada; Parramatta, Australia; Seoul, South Korea; thiab Shanghai, China.Ntxiv ntau hais txog ISSA, mus saib www.issa.com los sis hu 800-225-4772 (Qaum Teb Meskas) los sis 847-982-0800.

Kev Tiv Tauj