Monday, June 22, 2020 - 1:05pm

Kuv xav hu rau tag nrho cov uas lees paub thiab nyob ib ncig ntawm lub sijhawm thaum lub tsheb tsoo ib tus neeg thiab khiav, qhov xwm txheej uas tau tshwm sim thaum sawv ntxov lus vas thiv tas los. Kuv tau hais kom Madison cov tub ceev xwm (MPD) tso tawm tagnhro lawv cov vis dis aus (video) txog qhov xwm txheej ntawd, thiab tshaj tawm qhia txhua tus cov xwm txheej thaum lub sijhawm ntawv. Kuv txhawb txhua yam uas rhuav txoj kev ntxub ntxaug thaum muaj kev ntxuv txaug. Kuv cov kev txhawj xeeb mus rau tus neeg raug tsoo thiab nws tsev neeg, kom nws rov zoo sai thiab nws tsev neeg tau kev nyab xeeb.
 

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Mayor's Office