Tuesday, June 30, 2020 - 3:25pm

Nag hmo, Tebchaws Meskas Tsev Hais Plaub Loj uas nyob rau tim Chicago Cheem Tsam Xya uas kav cov xeev: Illinois, Wisconsin, thiab Indiana tau los txiav txim txog kev cai pov npav hauv xeev Wisconsin uas tau muaj rau peb lub xyoos. Nws txoj cai txiav txim rau qee cov tswv yim tseem ceeb uas tau pab ua kom pov npav yooj yim thiab nyab xeeb rau pej xeem txhua tus, tshwj xeeb thaum lub sijhawm muaj tus kabmob kis thaum lub Plaub Hlis kev xaiv tsa tas los, thiab qhov ntawd tau qhia meej cov kev coj ua zoo tshaj plaws rau kev xaiv tsa kom muaj kev nyab xeeb thiab sib npaug rau txhua tus. Lub Tsev Hais Plaub tau txiav txim siab, nrog rau lwm yam, hais tias tsuas pub 13 hnub rau pej xeem pov npav ua ntej hnub pov npav xwb, tsis zoo li qhov qub thaum xaiv tub Thawj Tswj Tebchaw Mekas pub 6 lub lim tiam rau neeg pov npav ua ntej hnub pov npav.

“Nyob rau txoj kev xaiv nom xaiv tsa zaum kawg tas los, muaj coob tshaj 57,000 tus neeg pov npav ua ntej hnub pov npav. Txoj kev txiav txim siab txo lub sijhawm pov npav li 6 lub limtiam mus rau tsawg dua ob lub limtiam yuav tsim kev kub ntxhov thiab kev tsis nyab xeeb rau pej xeem txhua tus vim yuav muaj neeg coob heev tuaj pov npav rau qhov lub sijhawm pov npav tau raug txiav ntau heev, tsis tas li kev pabcuam zoo yuav tsawg, thiab ua rau nws nyuaj rau cov neeg tuaj pov npav thiab lawv cov cai pov npav yuav raug txiav, thiab yuav tsis muaj kev tiv thaiv zoo kom tus kab mob thiaj tsis kis thaum neeg tuaj xaiv tsa uas yuav muaj rau tom ntej no. Thaum lub caij nplooj ntoos hlav tas los no, lub zos Madison cov kev pabcuam xaiv tsa tau los ua haujlwm hnyav kom txhua tus uas tuaj pov npav thiaj muaj kev nyab xeeb thiab yooj yim rau lawvv pov npav. Cov neeg txhua tus uas tau tuaj pab dag zog kom kev xaiv tsa khiav zoo, lawv tau ua haujlwm zoo pab rau kom tsis muaj teeb meem, thiab kev xaiv tsa nyab xeeb rau txhua tus vim lawv cov dag zog thiab kev pab ua haujlwm zoo heev thiaj li tsis muaj neeg kis tau tus kab mob tshiab thaum neeg tuaj pov npav. Qhov kev txiav txim siab no ua rau peb txoj haujlwm nyuaj dua, tab sis peb yuav tsis cia lub tsev hais plaub loj kev txiav txim siab no los rhuav peb lub nroog thiab peb cov pej xeem cov cai xaiv tsa, ” Tus Tswv Zos Satya Rhodes-Conway hais.

“Qhov kev txiav txim siab no yog los ntawm qhov kev xav txiav neeg cov cai xaiv tsa thiab ua kom nyuaj rau ntau txhiab tus neeg lawv thiaj tsis xav pov npav thiab yuav coj peb rov qab ntau theem, tshwj xeeb thaum lub sijhawm uas muaj tus kab mob cov pej xeem xav kom muaj kev xaiv tsa zoo nrog rau kev tiv thaiv zoo thiaj pab rau kev nyab xeeb rau txhua tus, thiab thaum lub sijhawm uas txhua tus neeg xav tau txoj cai yooj yim thiab muaj txiaj ntsig rau kev coj ncaj ncees rau txhua haiv neeg. Peb xav kom txhua tus neeg paub tias peb hnov ​​lawv cov lus nrov thiab meej. Peb xav kom txhua tus neeg mus pov npav, thiab thaum lawv mus pov npav kom muaj kev nyab xeeb. Qhov kev txiav txim siab ntawm lub tsev hais plaub loj no txwv peb lub peev xwm los ua qhov ntawd tshwm sim, "Tus Tswv Zos tau hais.

Kev soj ntsuam Lub Nroog Madison kev ncaj ncees rau kev xaiv tsa thaum Lub Plaub Hlis Ntuj pom tias kev xaiv tsa uas xa ntawv, cov cai thiab kev pabcuam tsis ncav thiab ncaj rau txhua tus neeg nyob hauv Madison. Cov neeg uas tsiv tawm tsev lossis cov neeg tsis muaj tsev nyob yuav tsis tau txais lawv daim npav xaiv tsa hauv ntawv xa tuaj; cov ntaub ntawv soj ntsuam txoj kev xaiv tsa hauv tebchaws tau qhia pom tias feem ntau cov neeg tsis yog tawv dawb cov npav xaiv tsa los ntawm lawm tsis raug suav thiab raug pov tseg; nyob ntawm coob leej neeg pov npav, tshwj xeeb tshaj yog cov neeg laus, kev xaiv tsa rau lawm yog qhov nyuaj tshaj vim nyuaj rau lawv nrhiav cov kev pab cuam lossis cov ntawv qhia lawv thov daim ntawv xaiv tsa; thiab thaum lub sijhawm muaj tub kab mob ib qhov nyuaj yog nrhiav tau neeg uas tim khawv kos npe rau hauv daim ntawv xaiv tsa.

Txoj cai dhau los uas pub sijhawm ntau rau neeg pov npav thaum sijhawm tseem ntxov yog ib txoj cai uas zoo tshaj plaws rau cov neeg pov npav thiab zoo tshaj kom thiaj li nyab xeeb thiab yooj yim rau txhua tus. Thaum Lub Plaub Hlis Ntuj, muaj tshaj 4,000 tus neeg tuaj pov npav xaiv nom tswv tau siv txoj kev pab cuam pov npav nyob hauv tsheb, qhov kev pabcuam no yog los ntawm qhov chaw haujlwm Madison Clerk's thiab lawv tseem yuav npaj kom muaj kev pov npav hauv tsheb ntau dua li thaum lub plaub hlis ntuj, thiab txuas ntxiv yuav qhib cov chaw pov npav rau tim cov tsev teev ntuj (churches) hnub Sunday thiab lwm qhov chaw hauv zej zog. Thaum lub sijhawm uas muaj tus kab mob loj, qhov kev txiav txim siab los ntawm Lub Tsev Hais Plaub Loj uas txwv neeg cov cai pov npav yog ib qhov uas tsis zoo rau txhua tus thiab tsis zoo rau txoj hauv kev yav tom ntej.

"Qhov kev txiav txim siab txiav sijhawm pov npav yuav coj peb rov qab rau thaum lub sijhawm uas siv sijhawm ntev nyob kab pov npav thiab yauv muaj ntau tus neeg sawv ua kev, tshwj xeeb thaum lub sijhawm uas muaj tus kab mob loj thoob ntiaj teb, thiab yuav uas rau cov kev coj uas ntau tus neeg tau sib zog ua haujlwm los tsim ua ke uas zoo tshaj rau kev pov npav kom sib luag thiab zoo rau peb lub zej zog txhua tus tsis muaj qab hau," hais tias Madison Clerk Maribeth Witzel-Behl.

Lub Tsev Hais Plaub Loj tseem tau txiav txim tias cov tibneeg pov ntawv xaiv tsa yuav tsum tau nyob hauv lawv lub chaw xaiv tsa 28 hnub ua ntej lawv pov npav tsis zoo li qhov kevcai qub uas ib tug neeg yuavtsum nyob lawv qhov chaw xaiv tsa 10 hnub xwb, uas yog txoj cai tas los, qhov kevcai tshiab no yuav nyuaj rau cov tibneeg pov npav uas tau tsiv chaw tshiab tsawg tshaj ib lub hlis ntawm kev xaiv tsa. Lub Tsev Hais Plaub Loj kuj tau txiav txim tias yuav tsum tau xa daim npav xaiv tsa hauv kev xa ntawv tuaj xwb, tsis pub xa hauv email lossis fax mus.

Kev Tiv Tauj

Ntawv Cim: 
Elections