Monday, June 29, 2020 - 6:52pm

Kuv zoo siab tias hnub no Pawg Tswj Hwm Tsev Kawm Ntawv tau txiav txim siab tias lawv yuav xaus daim ntawv cog lus ua them tub ceev xwm nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv ntxov tshab qhov uas lawv tau teem. Pab Pawg Thawj Coj (Common Council) hauv zos tseem yuav txiav txim siab ua tib yam nkaus rau lub zos lub Xya Hli tom ntej no. Nov yog ib qhov tseem ceeb ntawm zej zog kev sib tham thiab sib koom tes txhim kho kom thiaj li muaj kev nyab xeeb rau pej xeem txhua tus, thiab kuv ntseeg siab tias cov tsev kawm ntawv yuav tsim tau cov qauv tshiab kom muaj kev nyab xeeb thiab kev ncaj ncees uas yuav pab rau txhua tus menyuam uas nyob hauv peb lub zej zog kom zoo. Lub xeev yuav tsum tau muab cov nyiaj uas xav tau los pab txhawb cov qauv tshiab thiab pab rau kom txhua tus tau kev nyab xeeb hauv cov tsev kawm ntawv thiab peb Lub Nroog yuav tos txais nrog cov kev txhim kho tshiab no los pab cov tsev kawm ntawv vim txoj haujlwm no tseem ceeb heev.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Mayor's Office