Ntawv Xov Xwm Tau Teev Cai: Qhov ntawv xov xwm no tau tshaj tawm tau ib xyoos dhau los lawm thiab nws muaj cov ntaub ntawv qub qub.

Lub Tsev Haujlwm Chaw Nres Tsheb tau txuas ntxiv cov kev txwv tam sim no ntawm qee qhov chaw nres tsheb nyob rau cov kev tsis muaj cov ntsuas sijhawm nres tsheb (meters) rau hnub Sunday, Lub Xya Hlis Ntuj, Vas Thij 6. Txuas ntxiv tam sim no cov tsev nres tsheb (parking garages) uas yog lub zos cov thiab qhov chaw nres tsheb nram Brayton, qhov nqi them nres tsheb rau ib hnub yog $ 5 xwb.

Peb tseem yuav txuas ntxiv mus soj ntsuam txhua cov kev thiab chaw nres tsheb ib lim tiam mus rau ib lim tiam, thiab hloov kho kom tau raws li qhov xav tau ntawm zej zog.

Cov kev txwv tsis pub nres tsheb hauv qab no yuav raug ncua cias ib ntus thoob plaws Lub Nroog txog thaum hnub Sunday, Lub Xya Hli Ntuj, Vas Thij 6, thiab yuav tsis raug yuam ua raws li cai:

  • Cov chaw nres tsheb uas pub rau cov neeg uas tau ntawv tso cai nres (residential permit only areas)
  • Cov chaw uas muaj paib qhia tias tsuas pub nres 1-teev mus rau 2-teev-sijhawm xwb
  • Cov kev uas muaj paib qhia tias muaj muaj cheb ntawm ntug kev thiab tu kev kom huv thiab pab txwv thiab tu kom cov pas dej huv

Nres tsheb ntawm cov tsev nres tsheb uas yog lub zos cov yog $ 5 rau ib hnub tus nqi siab tshaj plaws:

Txhua lwm txoj kev uas muaj cov ntsuas sijhawm nres tsheb thiab cov kev muaj paib qhia nres tsheb yuav siv thiab tswj tau tam sim no.

Yog koj xav paub ntxiv mus xyuas https://www.cityofmadison.com/parking-utility/coronavirus rau txhua cov ntaub ntawv tam sim no ntsig txog Chaw Nres Tsheb thiab cov kev hloov pauv kev pabcuam.

Thov nco ntsoov tias, vim tseem muaj tus kab mob, qhov zoo tshaj kom koj muaj kev nyab xeeb tshaj plaws yog koj nyob hauv tsev, tab sis yog tias koj yuav tsum tau tawm hauv koj lub tsev, thov hnav nraim ntaub npog ntsej muag pab tiv thaiv tus kab mob sib kis. Thov pab kom peb lub zej zog noj qab haus huv thiab nyab xeeb rau txhua tus, thov ua raws li lub chaw haujlwm Pejxeem Noj Qab Hauv Hu hauv lub zos thiab cheeb tsam Dane cov lus qhia thiab coj.

Kev Tiv Tauj


Lub Koom Haum: 
Parking Utility
Ntawv Cim: 
COVID-19