Cov Nyiaj Pab Txhawb Kev Kawm

Goodman Pool yog ib qhov chaw rau txhua leej yam tsis quav ntsej txog kev muaj fab nyiaj txiag. LubMadison Parks Foundation, Irwin A. thiab Robert D. Goodman Foundation zoo siab los muab cov nyiaj pab txhawb kev kawm rau kev sau npe nkag raws ncua dav, cov zaj qhia kawm luam dej, Luam Dej Foo thiab Ploj Dej.

Ntaub Ntawv thiab Lus Qhia Txog Nyiaj Pab Txhawb Kev Kawm

 1. Nyiaj pab txhawb kev kawm yog muaj rau cov tsev neeg uas muaj cov hluas 18 xyoo thiab yau dua nov tus uas muaj cai rau txo nqi noj su los sis tsis sau nqi noj su rau Madison Metropolitan School District (MMSD) Cov Lus Qhia
  • Yog tias tus neeg thov tsis muaj rau txo nqi noj su los sis tsis sau nqi noj su rau lub MMSD, tus thov yuav tsum tau xa ib tsab ntawv muaj nrog: lub npe, chaw nyob, thov rau nyiaj pab txhawb kev kawm, thiab piav txog qhov xav tau.
 2. Cov neeg tau txais nyiaj pab txhawb kev kawm yuav tsum yog neeg nyob ntawm: Nroog Madison, Zos Madison, los sis tseem sau npe cia rau hauv Madison Metropolitan School District.
 3. Madison Parks muaj cai txheeb xyuas txhua yam ntaub ntawv uas muaj nyob hauv daim ntawv thov, txhawb rau muab nyiaj pab, tsis kam, los sis thim tej nyiaj pab txhawb rau kev kawm.
 4. Sau kom tiav daim ntawv thov.
 5. Txhua yam ntaub ntawv tau muab rau daim ntawv thov yuav khaws cia tsis pub lwm tus paub.
 6. Cov nyiaj pab txhawb kev kawm yuav muab rau li hauv qab no:
  • Cov kev sau npe nkag - Tus neeg sau npe nkag txhua hnub (10/suav qhov nkag mus)
  • Cov zaj qhia kawm - ntau txog ob (2) ncua sij hawm kawm rau ib tus me nyuam
  • Cov Kev Luam Dej Foo thiab Ploj Dej - koj yuav tau thov rau pab pawg luam dej, ploj dej los sis ob yam tib si.
  • Ntawv Pov Thawj Saib Xyuas Pas Dej - rau tus xav ua txoj hauj lwm saib xyuas pas dej
  • Lwm cov zaj qhia kawm ntxiv los sis kev hla mus los txhua hnub - yuav muab ua zoo saib raws li cov peev nyiaj uas muaj

Kev tau txais nyiaj pab rau kev kawm, ua ntawv thov hauv oos lais los sis xa ntawv tuaj

 • Ua kom tiav daim ntawv thov hauv oos lais los ntawm kev koom rau kev tso npe nyob tos.
Sau Npe Thov Nyiaj Pab Txhawb Kev Kawm Hauv Oos Lais

LOS SIS

Chaw Xa Ntawv:
Madison Parks
Attn: Scholarship Administrator
210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 104
Madison, WI 53703
Email:
goodmanpool@cityofmadison.com

Hmong